Статут Осередку

СТАТУТ

Волинського обласного осередку

Всеукраїнської громадської організації

«Кінологічна Спілка України»

«Маршал»

 

від 15.02.2016

  РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Волинський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Маршал» (далі за текстом Осередок) є структурним відокремленим підрозділом зі статусом юридичної особи неприбуткової Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» (далі за текстом КСУ), який веде облік членів КСУ, які об’єдналися на основі спільності інтересів громадян України – власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених статутом КСУ та цим Статутом.

1.2. Повне найменування Осередку:

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ» «МАРШАЛ».

Скорочене найменування Осередку:

ВОО ВГО КСУ «МАРШАЛ».

1.3. Осередок здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом МКФ), статуту КСУ та статуту Осередку.

1.4. Як повноважний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р., № 13 „Про заходи удосконалення кінологічної роботи”.

1.5. Осередок співпрацює з органами місцевої влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, державними установами, іншими організаціями різних форм власності з питань передбачених статутом Осередку.

1.6. Осередок створений і діє на основі принципів добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, прозорості, відкритості та публічності.

1.7. Осередок утворюється та діє як структурний відокремлений підрозділ зі статусом юридичної особи неприбуткової організації КСУ. Діяльність Осередку поширюється на територію Волинської області.

1.8. Осередок набуває прав і обов’язків юридичної особи в установленому законодавством  порядку, має свої банківські рахунки, у тому числі валютні, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Головою Правління Осередку.

Осередок користується символікою КСУ, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку.

1.9. Осередок діяв зі статусом юридичної особи до 01 січня 2013 року та зберігає за собою статус юридичної особи відповідно до законодавства України та рішення ХІ з’їзду КСУ від 28 березня 2015 року.

 

РОЗДІЛ ІІ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСЕРЕДКУ

2.1. Метою діяльності Осередку є мета діяльності КСУ, а саме: сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.

2.2. Основними завданнями Осередку є:

створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

забезпечення діяльності єдиної системи селекції в собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп’ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експертного потенціалу племінних ресурсів собак України;

розробка стандартів вітчизняних порід собак;

 

РОЗДІЛ ІІІ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ.

ПРАВА ОСЕРЕДКУ

3.1. Для досягнення мети та статутних завдань, Осередок в порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:

здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, що перебувають на обліку в Осередку;

готує документи до племінної книги чистопородних собак, видає за дорученням Головного Управління КСУ родоводи КСУ та інші іменні документи із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ, членам КСУ, що перебувають на обліку в Осередку;

проводить цілеспрямовану селекцію з метою закріплення специфічних породних особливостей собак;

веде племінні книги чистопородних собак, що перебувають на обліку в Осередку;

організовує та проводить огляди молодого поголів’я та племінні огляди плідників чистопородних собак, що перебувають на обліку в Осередку;

організовує та бере участь у виставках породних собак згідно з планом КСУ та МКФ;

організовує та проводить випробування, виставки, змагання службових, декоративних та мисливських собак з метою з’ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для вибору племінного поголів’я за поведінкою для оцінки як фенотипічних так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог МКФ;

поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

бере участь в організації навчання працівників рингів, інструкторів та дресирувальників, а також заводчиків та працівників розплідників та видає за дорученням Головного Управління КСУ відповідні посвідчення;

слідкує за дотриманням кінологічної етики членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку;

готує індивідуальних представників та команди для участі у Всеукраїнських кінологічних заходах (змаганнях, виставках, тощо), та для участі у кінологічних заходах за межами України;

організовує та проводить кінологічні, наукові та культурні заходи;

створює, та утримує майданчики, території та засоби для тренування та вигулу собак;

здійснює відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

бере участь у цивільно-правових відносинах, набуває майнових і немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;

створює та утримує притулки, розплідники, майданчики, території та інші засоби для тренування, утримання, розведення та вигулу собак;

проводить заходи спрямовані на підготовку експертів, тренерів, інструкторів, хендлерів, заводчиків, працівників розплідників, та інших спеціалістів в галузі собаківництва;

приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Осередку та важливих питань державного та суспільного життя;

співпрацює з іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;

проводить просвітницьку роботу з власниками собак та населенням;

видає методичну та інформаційну літературу, відео та аудіо записи з питань, які стосуються сфери діяльності Осередку;

організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари з питань, що стосуються сфери діяльності Осередку;

бере участь у благодійній діяльності.

3.2. Осередок має право:

вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

звертатися у порядку, визначеному законом, до органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

бути учасником цивільно-правових відносин, бути стороною в судовому процесі, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

виконувати державні замовлення відповідно до чинного законодавства;

створювати майданчики, станції та інші споруди та засоби для потреб власників собак;

здійснювати виробництво та реалізацію кормів для собак;

виробляти захисний одяг та інші засоби для кінологів;

надавати в оренду приміщення для утримання тварин;

надавати в оренду собак;

створювати та утримувати псарні для утримання бігових собак;

здійснювати лізингові послуги;

будувати приміщення для утримання та обслуговування собак;

здійснювати роздрібну торгівлю кормами для собак у спеціалізованих магазинах;

здійснювати виробництво столярних виробів та конструкцій;

співпрацювати з іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України;

брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

РОЗДІЛ ІV

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОСЕРЕДКУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Діяльність Осередку базується на таких основних принципах:

- дотримання встановлених статутом КСУ та статутом Осередку порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їхніх керівників;

- виконання Осередком рішень керівних органів КСУ та Осередку, ухвалених ними відповідно до статуту КСУ та статутів Осередків.

4.2. Для Осередку Центральні керівні органи КСУ є керівними органами вищого рівня.

4.4. Осередок у своїй діяльності керується статутом КСУ та своїм статутом, що затверджується конференцією (загальними зборами) та погоджується Президією КСУ.

Статут Осередку не повинен суперечити статуту КСУ та законодавству України.

4.5. Органами управління Осередку є :

- Конференція (загальні збори) членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку;

- Правління Осередку;

- Голова Правління Осередку.

Контролюючим та наглядовим органом є Ревізійна комісія Осередку.

У структурі Осередку може бути створений штатний апарат та постійні комісії Осередку як консультативно-дорадчі та робочі органи Осередку.

Конференція (загальні збори) Осередку.

4.5.1. Конференція (загальні збори) Осередку є його вищим керівним органом. Вона скликається Правлінням Осередку не рідше одного разу на 5 (п’ять) років.

Позачергова Конференція (загальні збори) Осередку може бути скликана за рішенням Правління Осередку, наказу керівника Осередку, за рішенням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ чи Президента КСУ у тому ж порядку, що і чергова Конференція (загальні збори) Осередку.

На звітно-виборній (позачерговій звітно-виборній) Конференції (загальних зборах) Осередку присутність офіційного спостерігача КСУ є обов’язковою, який призначається ГУ КСУ чи Президентом КСУ.

4.5.2. Конференція (загальні збори) є легітимною за умови реєстрації для участі в ній більше половини членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку.

Усі рішення приймаються Конференцією (загальними зборами) простою більшістю голосів, зареєстрованих членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, відкритим голосуванням, за винятком питань, що стосуються прийняття рішення про припинення діяльності Осередку три чверті (3/4) голосів, та якщо інше не передбачено статутом Осередку.

Виборні та персональні питання за рішенням Конференції (загальних зборів) вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування.

4.5.3. Конференція (загальні збори) Осередку:

визначають основні напрямки діяльності Осередку, його цілі та завдання;

- визначають кількісний склад Правління Осередку, обирають його членів строком на 5 (п’ять) років та відкликають їх у разі потреби;

- обирають кількісний та персональний склад Ревізійної комісії та інших постійних комісій строком на 5 (п’ять) років та відкликають їх у разі потреби;

- обирають Голову Правління Осередку на 5 (п’ять) років та відкликають його у разі потреби;

- затверджують статут Осередку та зміни до нього, з подальшим затвердженням їх Президією КСУ:

реалізують право власності на майно Осередку та покладають окремі функції щодо господарського управління майном на Правління Осередку;

обирають делегатів на З’їзд КСУ;

приймає рішення про припинення діяльності Осередку, яке затверджується Президією КСУ.

Конференція (загальні збори) Осередку мають право взяти до розгляду та вирішити будь-яке питання діяльності Осередку, у тому числі і з тих, що передані до компетенції інших його керівних органів; скасувати рішення будь-яких статутних органів Осередку, у разі, якщо вони суперечать цьому Статуту, Статуту КСУ, законодавству або інтересам КСУ вцілому.

Рішення Конференції (Зборів) Осередку можуть бути оскаржені членом КСУ в судовому порядку.

4.6. У період між Конференцією (Зборами) діяльністю Осередку керує Правління.

Правління Осередку.

4.6.1. Засідання Правління Осередку скликається Головою Правління Осередку, або за рішенням більшості членів Правління, не рідше одного разу на рік і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Правління.

Рішення Правління Осередку є легітимними у разі голосування за них більше половини від загального складу Правління. При рівності голосів голос Голови Правління є вирішальним.

4.6.2. У засіданнях Правління Осередку з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Ревізійної комісії Осередку.

4.6.3. Правління Осередку:

- скликає Конференцію (загальні збори) Осередку, встановлює квоту представництва та визначає місце та час проведення Зборів;

- розподіляє функціональні обов’язки серед членів Правління;

- приймає рішення про прийняття нових членів до КСУ та щодо припинення членства в КСУ. Веде облік (знімає з обліку) членів КСУ.

Рішення про прийняття до членів КСУ набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому статутом Осередку;

- може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи Осередку, визначає їх склад та затверджує положення про їхню діяльність;

- може делегувати будь-яку частину своїх повноважень Голові Правління Осередку;

- приймає інші рішення щодо діяльності Осередку, які не відносяться до компетенції Конференції (загальних зборів) Осередку або передані Конференцією (загальними зборами) на розгляд Правління.

4.6.4. Рішення Правління є обов’язковими для виконання членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку.

4.7. У період між Конференцією (загальними зборами), засіданнями Правління Осередку, його поточною діяльністю керує Голова Правління.

Голова Правління обирається та відкликається Конференцією (загальними зборами) Осередку, якщо за нього проголосувало більше половини членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, присутніх на Конференції (загальних зборах).

Голова Правління.

4.7.1. Голова Правління Осередку:

без доручення представляє Осередок у зовнішніх стосунках;

має право підпису документів та вчинення дій від імені Осередку;

має право робити заяви, звернення, тощо від імені Осередку;

має право підпису фінансових документів;

скликає засідання Правління, організує їх підготовку та головує на них;

затверджує структуру та штатний розклад, у разі створення штатного апарату Осередку;

на кожному засіданні Правління Осередку інформує про роботу Осередку;

має право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Осередку;

розробляє заходи, спрямовані на виконання рішень з’їзду КСУ, Президентської Ради КСУ, Президії КСУ та Конференції (загальних зборів), Правління Осередку;

має право надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Осередку.

4.7.2. У разі відсутності Голови Правління Осередку його обов’язки виконує заступник голови Правління Осередку, який обирається на засіданні Правління Осередку терміном на 5 (п’ять) років або один із членів Правління відповідно до наказу голови Правління Осередку.

4.8. Штатний апарат Осередку, у разі його створення, здійснює свою діяльність відповідно до Положення про штатний апарат Осередку, затвердженого Головою Правління Осередку.

4.9. В Осередку можуть створюватись та діяти постійні комісії, що діють на підставі Положення про них, затверджених Конференцією (загальними зборами) Осередку.

4.10. Ревізійна комісія Осередку (далі РКО) є органом, який контролює і перевіряє статутну та фінансову діяльність Осередку, здійснює контроль за дотриманням етики в Осередку.

Ревізійна комісія Осередку.

Голова та члени РКО обираються Конференцією (загальними зборами) Осередку. Заступник Голови РКО обирається на засіданні РКО терміном на 5 (п’ять) років.

4.10.1. Член РКО не може входити до складу керівних та виконавчих органів Осередку чи бути працівником його виконавчого органу.

4.10.2. Голова РКО має право брати участь у засіданнях Правління Осередку.

4.10.3. Діяльність РКО Осередку регламентується Положенням про контрольні органи КСУ, затвердженим Президією КСУ.

4.10.4. Правління в особі Голови Правління, Голова Ревізійної комісії звітують перед членами КСУ, що стоять на обліку в Осередку, на засіданнях Конференції (загальних зборах) шляхом підготовки окремих звітів, або спільного звіту за підписами відповідних посадових осіб.

4.10.5. Правління Осередку забезпечує членам КСУ, які стоять на обліку в Осередку, вільний доступ до інформації про його діяльність та рішення, прийняті керівними органами.

Голова Правління Осередку зобов’язаний у 30-денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на адресовані їм запити членів КСУ, що стоять на обліку в Осередку, про надання інформації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

 

РОЗДІЛ V

ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОСЕРЕДКУ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

5.1. Звітування Конференцією Осередку перед її членами забезпечується дотриманням вимог п. 4.5.3. цього Статуту. Правління Осередку щорічно звітує про свою роботу та роботу Голови Правління перед членами Осередку на Конференції Осередку. Голова Правління щорічно, або на першу вимогу Правління Осередку надає йому звіт про свою роботу.

 

РОЗДІЛ VI

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОСЕРЕДКУ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів Осередку, розглядаються Конференцією Осередку. Скарга має бути подана не пізніше 2 (двох) місяців з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про оскаржувані рішення чи обставини. Рішення Конференції Осередку з приводу членства в Осередку є остаточними.

6.2. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Осередку відбувається у такому порядку:

рішення (дії, бездіяльність) Конференції Осередку можуть бути оскаржені членами Осередку, яких вони стосуються, на наступній Конференції Осередку (у т.ч. позачерговій), якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 1 (одного) календарного року, або до суду – у відповідності з чинним законодавством;

рішення (дії, бездіяльність) Правління можуть бути оскаржені на черговій або позачерговій Конференції Осередку, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 6 (шести) місяців, крім випадків оскарження рішень щодо членства в Осередку, які можуть бути оскаржені протягом 2 (двох) місяців з моменту, коли особі стало відомо або повинно було стати відомо про оскаржувані рішення чи обставини;

рішення (дії, бездіяльність) Голови Правління Осередку можуть бути оскаржені Правлінням або на Конференції Осередку, якщо з моменту ухвалення оскаржуваного рішення (вчинення дії, бездіяльності) пройшло не більше 2 (двох) місяців;

6.3. Скарги на рішення (дії, бездіяльність) керівних органів повинні бути розглянуті відповідним органом на черговому засіданні, але не пізніше 2 (двох) місяців з моменту отримання такої скарги. Про результати розгляду скарги особа, що її подала, повідомляється письмово.

 

Розділ VІІ

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КСУ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КСУ

7.1. Членство у КСУ є фіксованим.

Членами КСУ можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 18 років, які визнають та виконують Статут КСУ, положення (статут) місцевого осередку або відокремленого підрозділу, де перебувають на обліку, своєю діяльністю сприяють досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачують внески.

7.2. У КСУ є почесне членство, яке регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ. Звання «Почесний член» в КСУ може бути присвоєно члену КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення генофонду породних собак, а також громадським діячам, працівникам культури та науки України та інших країн за особливі досягнення в реалізації завдань КСУ.

Почесні члени КСУ обираються Президентською Радою КСУ відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

7.3. Вступ до КСУ здійснюється – на підставі особистої заяви.

Заява члена КСУ подається до Головного управління КСУ (далі за текстом ГУ КСУ) або до місцевого осередку КСУ за місцем проживання бажаючої особи.

Рішення про прийняття особи до членів КСУ на підставі особистої заяви приймається:

у разі подання заяви до ГУ КСУ- Президентом КСУ;

у разі подання заяви до місцевого осередку КСУ – Головою Правління відповідного місцевого осередку.

7.4. Члени КСУ перебувають на обліку у ГУ КСУ та у місцевих осередках КСУ за їхнім місцем проживання. Голова правління місцевого осередку КСУ передає до ГУ КСУ відомості про осіб, які вступили до членів КСУ або припинили членство в КСУ.

7.5. Члени КСУ сплачують внески. Періодичність, розмір та порядок сплати внесків регламентується Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.

7.6. Членство в КСУ припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до ГУ КСУ, місцевого осередку КСУ за місцем проживання члена КСУ.

7.7. Член КСУ може бути виключений із членів КСУ у примусовому порядку за наявності однієї із наступних підстав:

грубе порушення положень статуту КСУ, статуту МКФ, статуту (положення) місцевого осередку КСУ або законодавства України;

завдання репутації КСУ своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної чи моральної);

невиконання рішень керівних органів КСУ, місцевих осередків, виданих у межах наданої компетенції;

жорстоке поводження із собаками;

несплату внесків протягом року;

порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

7.8. Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне автоматичне виключення відповідної особи зі складу органів управління КСУ або місцевого осередку КСУ, куди її було обрано чи призначено.

7.9. Рішення про примусове виключення із членів КСУ може бути оскаржене до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією.

7.10. Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.

7.11. Право вступу до членів КСУ повторно примусово виключений член КСУ набуває не раніше ніж через 6 місяців після прийняття рішення за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно. Повторно виключений член КСУ набуває право вступу до КСУ не раніше ніж через 3 календарних роки.

7.12. Член КСУ має право:

здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань КСУ;

обирати та бути обраним до керівних та контрольних статутних органів, постійних комісій КСУ;

брати участь у конференції (загальних зборах) відокремленого підрозділу КСУ, де він перебуває на обліку, а також З'їзді КСУ;

вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю КСУ, та вживати заходів до їх вирішення;

отримувати інформацію з питань діяльності КСУ;

подавати пропозиції, заяви до будь-якого органу КСУ та відокремленого підрозділу КСУ;

при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи КСУ оскаржувати це рішення у порядку, передбаченому цим Статутом;

брати участь у засіданнях керівних органів КСУ, місцевих осередків КСУ при розгляді питань, які його стосуються;

з власної ініціативи припинити членство у КСУ.

7.13. Член КСУ зобов'язаний:

дотримуватись положень статуту КСУ, статуту МКФ, статуту (положення) місцевого осередку КСУ, в якому він перебуває на обліку;

сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів КСУ;

дотримуватись норм моралі та етики;

бути відповідальним за якість поголів'я собак, які використовуються ними в племінному розведенні;

сплачувати внески;

виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.

7.14. За активну участь у діяльності КСУ та сприяння розвитку кінології в Україні його члени та інші громадяни можуть заохочуватись, а саме:

оголошення подяки;

матеріальне заохочення (преміювання);

нагородження цінним подарунком;

нагородження почесною грамотою;

присвоєння звання почесного члена КСУ.

7.15. Член КСУ має право у письмовій формі оскаржити рішення будь-якого органу чи посадової особи КСУ, керівних органів місцевого осередку КСУ.

 

РОЗДІЛ VІІІ

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОСЕРЕДКУ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ

8.1. Осередок є неприбутковою організацією.

8.2. У власності Осередку можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання його статутних завдань.

Осередок набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом.

8.3. Осередок також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, утворених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.4. Осередок самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

8.5. КСУ може надавати в оперативне управління своє майно Осередку. Таке майно є власністю КСУ.

8.6. Право власності Осередку реалізують Конференція (загальні збори). Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені Конференцією (загальними зборами) Осередку на Правління Осередку.

8.7. Кошти Осередку формуються за рахунок:

вступних, членських, цільових, та благодійних внесків членів КСУ, які стають на облік до Осередку;

благодійних внесків громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню;

надходжень від діяльності підприємств, госпрозрахункових організацій, створених Осередком.

8.8. Кошти та майно Осередку спрямовуються на виконання статутних завдань (на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатного апарату та іншу діяльність, що передбачена Статутом Осередку).

8.9. Осередок та створені ним госпрозрахункові установи та організації в установленому законодавством порядку, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Осередок у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

8.10. З метою виконання статутних завдань і цілей Осередок може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку встановленому законом.

8.11. Державний контроль за діяльністю Осередку здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8.12. Громадський контроль за діяльністю Осередку здійснює Ревізійна комісія КСУ та ревізійна комісія Осередку.

8.13. Доходи (прибутки) або майно Осередку чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Осередку, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами. Доходи (прибутки) та майно Осередку використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Осередку, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності. Осередок не несе відповідальності за зобов'язаннями членів КСУ, які перебувають на обліку в Осередку, а члени КСУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями Осередку, якщо інше не передбачене законодавством.

 

РОЗДІЛ ІХ

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОСЕРЕДКУ

9.1. Право внесення пропозицій щодо змін до статуту Осередку належить кожному члену КСУ, який перебуває на обліку в Осередку.

Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до статуту КСУ, що затверджується Президією КСУ.

9.2. Зміни до статуту Осередку приймаються рішенням Конференції (Загальних зборах) Осередку, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третин) від кількості, зареєстрованих на Конференції (загальних зборах) членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку.

9.3. Про зміни, що внесені до статуту Осередку повідомляється в установленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ Х

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСЕРЕДКУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

10.1. Осередок може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (приєднання до іншого осередку КСУ) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням Зборів Осередку та погодженням з Президією КСУ.

Осередок може бути ліквідований за рішенням суду.

10.2. Рішення про реорганізацію (приєднання до іншого осередку КСУ) чи саморозпуск Осередку приймається Зборами, якщо за нього проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх на ньому членів КСУ, які перебувають на обліку в Осередку та погоджують з Президією КСУ.

Після реорганізації (приєднання до іншого громадського об’єднання такого ж статусу) Осередку, майно та кошти передаються правонаступнику.

Після прийняття рішення Зборами Осередку про саморозпуск, Збори створюють ліквідаційну комісію, до складу якої входить представник КСУ або доручає керівному органу Осередку здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Осередку як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Осередку після його ліквідації відповідно до статуту.

10.3. У випадку припинення діяльності Осередку шляхом саморозпуску всі питання щодо використання майна та коштів Осередку вирішується Ліквідаційною комісією, створеною на Зборах Осередку простою більшістю голосів членів (делегатів) присутніх на Зборах Осередку, які перебували на обліку в Осередку.

Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про кошти та майно Осередку, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку і передаються КСУ.

У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та майно Осередку спрямовуються в доход держави.

Якщо рішення про ліквідацію Осередку прийняте в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

 

 

Друк E-mail